1 Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības,
2 kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti,
3 ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.

1. Pēt.2:1-2

ZDlogo

Romiešiem

03.04.2016. Romiešiem 10:9-17

9 Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.
10 Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,

Lasīt tālāk...

17.04.2016. Romiešiem 11:17-20

17 Bet, ja nu daži zari izlauzti un tu, meža eļļaskoka atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma,
18 tad nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi!

Lasīt tālāk...

24.04.2016. Romiešiem 11:33-36

33 Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi!
34 Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs?

Lasīt tālāk...

01.05.2016. Romiešiem 12:1-2

Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.
2 Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Lasīt tālāk...

12.06.2016. Romiešiem 12:1-5

Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.
2 Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Lasīt tālāk...

19.06.2016. Romiešiem 12:6-8

6 Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru,
7 kalpošanas spējas - kalpošanā, spējas mācīt - mācīšanā;

Lasīt tālāk...

26.06.2016. Romiešiem 12:9-10

9 Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs.
10 Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.

Lasīt tālāk...

10.07.2016. Romiešiem 12:15-16

15 Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.
16 Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! Neliecieties paši gudri esam.

Lasīt tālāk...

14.08.2016. Romiešiem 13:1-5

Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.
2 Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu.

Lasīt tālāk...

21.08.2016. Romiešiem 13:6-8

6 Tāpēc maksājiet arī savas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi.
7 Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa.

Lasīt tālāk...

28.08.2016. Romiešiem 13:11-14

11 To darait, saprazdami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi.
12 Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.

Lasīt tālāk...

18.09.2016. Romiešiem 14:13-16

13 Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai.
14 Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi: vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas nešķīsts.

Lasīt tālāk...

25.09.2016. Romiešiem 14:17-19

17 Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.
18 Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā.

Lasīt tālāk...

09.10.2016. Romiešiem 15:1-4

Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem.
2 Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.

Lasīt tālāk...

16.10.2016. Romiešiem 15:5-6

5 Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristū Jēzū,
6 lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.

Lasīt tālāk...

27.11.2016. Romiešiem 15:14-21

14 Bet es pats, mani brāļi, es par jums esmu pārliecināts, ka jūs paši jau esat krietni, apveltīti ar visu atziņu un spējīgi cits citu pamācīt.
15 Varbūt es mazliet pārdroši jums esmu rakstījis, gribēdams jums visu to atgādināt tās žēlastības vārdā, ko Dievs man devis,

Lasīt tālāk...

04.12.2016. Romiešiem 15:20-30

20 Jo es esmu turējis par savu godu nest evaņģēliju tur, kur Kristus Vārds vēl nav pazīstams, lai neceltu namu uz sveša pamata,
21 bet kā ir rakstīts: redzēs tie, kam nebija sludināts par Viņu, un nāks pie atziņas, kas nebija dzirdējuši.

Lasīt tālāk...

11.12.2016. Romiešiem 16:1-16

1 Jūsu gādībai ieteicu Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Kenhrejas draudzē.
2 Uzņemiet viņu iekš Tā Kunga, kā svētajiem klājas, un palīdziet viņai, ja viņai kādā lietā vajadzīgs jūsu atbalsts: arī viņa...

Lasīt tālāk...

18.12.2016 Romiešiem16:17-19

17 Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!
18 Tādi cilvēki nekalpo mūsu Kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis.

Lasīt tālāk...

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 194 viesi un nav reģistrētu lietotāju